Staf Sekolah

Hamzah
Hamzah
Security Sekolah
Muh. Hanso Majid
Muh. Hanso Majid
Security Sekolah
Agusalim
Agusalim
Staf TU
Bahrianti, S.Sos
Bahrianti, S.Sos
Ka. Tata Usaha
Rostiana, S.Kom
Rostiana, S.Kom
Bendahara
Mursalim
Mursalim
Staf TU
Ruslan
Ruslan
Pustakawan
Edwin palete Solai
Edwin palete Solai
Staf TU
Kasman
Kasman
Staf TU
Munir
Munir
Staf TU
Arni Jayanti, A.Md
Arni Jayanti, A.Md
Staf TU
Surianti, S.An
Surianti, S.An
Staf TU
Asbiati Yuyu.S.An
Asbiati Yuyu.S.An
Staf TU
Nurjannah, S.An
Nurjannah, S.An
Staf TU
Wahyuni
Wahyuni
Pustakawan